DEÜ AKE Bölümü,Amerika Birleşik Devletleri’ni edebi, kültürel, toplumsal, tarihsel, bölgesel, kurumsal, siyasal,
hukuki ve ekonomik yönlerden ele alarak öğrencilere pek çok farklı alanda bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar.


Beşeri bilimlerde analitik ve eleştirel düşünmeyi, kültürel olguları çok yönlü değerlendirmeyi, dil ve söylem
çözümleme becerisi geliştirmeyi hedefleyen bölüm, gerek kamu gerekse özel sektörün dil ve kültür ağırlıklı tüm istihdam alanlarında hizmet verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.


AKE Lisans programı, dil, edebiyat, kültür, tarih, felsefe, politika, ekonomi gibi pek çok çalışma alanından oluşan bir eğitim politikasını benimseyerek, ABD ve Türkiye düzlemlerinde süregelen edebiyat, tarih, toplum ve kültür etütlerinde kapsamlı, karşılaştırmalı ve analitik düşünebilen, bu alanlardaki yerli ve yabancı yayınları takip eden, toplumsal olguları inceleyebilen ve tartışabilen, günümüz kültür politikalarına yaklaşımlar oluşturabilen, yorumlayabilen ve eleştirebilen, kendine güvenen, özgür, yaratıcı, üretken, çağın ve toplumun değişen gereksinmelerine ayak uydurabilen, bilgi birikimlerini Türk kültürüne de aktararak ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


Program Misyonu, Vizyonu ve Stratejik Amaçları

AKE Bölümü, misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını belirlerken iç paydaşlarla (öğrenciler dahil) periyodik toplantılar yapılmış olup bu hususta program misyon, vizyon ve stratejik amaçları Üniversite’nin misyon, vizyon ve stratejik planı ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ile uyumlu olarak oluşturulmuştur.


Program Kalite Güvence Sistemi Politikaları

DEÜ Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan programımızda Üniversitenin ve Fakültenin politikalarına uyumlu olarak kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi politikaları bulunmaktadır. Bu politikalar uygulanmadan önce program bazında komisyonlar oluşturulmuş, komisyonların organizasyon yapısı, komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları program web sayfasından paylaşılmıştır. Oluşturulan komisyonların çalışma konuları ve sürelerini gösterir hazırlık programları oluşturulmuş ve bu süreçler takvime bağlanarak çalışmalara başlanmıştır. Programda oluşturulan komisyonların periyodik toplantıları ve paydaşlardan alınan dönütler neticesinde oluşturulan bu politikalar planlama ve karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır.