KALİTE GÜVENCE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

 1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek.
 2. Fakülte Kalite ve Akreditasyon Kurullarının kararları doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek.
 3. Bölüm Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılara katılarak akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi almak ve paylaşmak.
 4. Ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek akreditasyon süreçlerini güncel tutmak.
 5. Diğer bölüm komisyonları ile bilgi alışverişi içinde olarak koordineli bir şekilde çalışmak.
 6. Üniversitenin Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip etmek.

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 1. Programın eğitim-öğretim amaçlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli düzenleme ve güncellemeleri yapmak.
 2. Gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını ilgili bölüm ve fakülte komisyonlarına sunmak.
 3. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde sunulan ders programlarını takip etmek. Takip edilen ders programlarıyla ilgili Bölüm Başkanına bilgi sağlayarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 4. Ders müfredatını, anket ve öneriler doğrultusunda düzenlemek. Bölümdeki ders ve yük dağılımını kontrol etmek.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KOMİSYONU

 1. Üniversitenin stratejik planıyla uyumlu olarak araştırma stratejisi ve hedeflerini analiz ederek, yapılacak geliştirme ve iyileştirmeleri belirlemek ve uygulamak.
 2. Araştırmaların yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisini analiz etmek ve gerektiğinde ilgili analizleri yaparak bölümü bilgilendirmek.
 3. Araştırma kaynaklarını değerlendirmek ve iyileştirmeler üzerinde çalışmak.
 4. Lisansüstü eğitim sürecini ve eğitimin performansını izlemek ve geliştirmek için çalışmalarda bulunmak.
 5. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmek için gerekli destek ve imkanları sağlamak.
 6. Araştırma performansını değerlendirmek ve iyileştirmeler üzerinde çalışmak.
 7. Bölümün araştırma faaliyetlerini etkinleştirmek ve yenilikçi projelerin geliştirilmesine destek olmak.

TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU

 1. Bölümün toplumsal katkı stratejisini paydaşlarla etkileşimi ve toplumsal hizmet kalitesini geliştirme ilkesi doğrultusunda gözden geçirerek gerekli değerlendirmeleri ve analizleri yapmak.
 2. Bölümün toplumsal katkı kaynaklarını analiz ederek toplumsal etkileşim ve iletişim için etkin stratejiler geliştirmek ve uygulamak.
 3. Toplumsal katkı projeleri için iş birliği yapılabilecek paydaşlarla iletişim kurmak ve ortak yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek.
 4. Yapılabilecek toplumsal katkı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin raporları hazırlamak.

ULUSLARARASILAŞMA KOMİSYONU

 1. Uluslararası saygınlığa sahip ve girişimci bir bölüm olmayı misyonu doğrultusunda, uluslararasılaşmanın eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve öğrenci deneyimi kalitesini artırma ilkelerini hedef alarak üniversite stratejik planında yer alan uluslararasılaşma politikalarını gerçekleştirmek ve kültürlerarası etkileşim için fırsatlar sunan bir ortam oluşturmak.
 2. Kültürlerarası bilinci ve farkındalığı geliştirecek uluslararası sosyal ve bilimsel faaliyetleri takip ederek öğrencileri bu faaliyetler hakkında bilgilendirmek.
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde çalışarak uluslararasılaşma faaliyetlerini koordine etmek.
 4. Öğrencilerin ve akademik personelin ikili anlaşmalar hakkında bilgilendirilmesini sağlamak ve uluslararasılaşma faaliyetlerinin performansını izlemek ve iyileştirmek.

YÖNETİM SİSTEMİ KOMİSYONU

 1. Yönetim sistemi işleyişini analiz etmek ve ilgili organizasyon şemalarını hazırlamak.
 2. Yönetim Sistemi komisyonunun politikaları arasında bulunan Öz Değerlendirme ve Akreditasyon Veri Sistemi ve Bölüm internet sitesi gibi çevrimiçi kaynakların güncelliğini sağlamak ve kontrol etmek.
 3. Görevlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, gönüllülük esasına dayalı olarak eşit ve adil görev dağılımının sağlanmasını koordine etmek.
 4. Finans, altyapı, insan kaynakları gibi kaynakların analizini yaparak bu kaynakların dağılımını ve kullanımını koordine etmek.
 5. Bölümün yönetim sistemi ile ilgili süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirme önerilerinin geliştirilmesini sağlamak.
 6. Yönetim sistemi politikalarının etkin bir şekilde iletilmesi ve uygulanmasını sağlamak için ilgili taraflarla koordinasyon sağlamak.
 7. Yönetim sistemi performansının izlenmesi ve raporlanması, gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak.

İÇ PAYDAŞLAR KOMİSYONU

 1. İç paydaşları, duyurular ve toplantılar (çevrimiçi/yüzyüze) ile bilgilendirerek etkileşim sağlamak.
 2. İç Paydaşlarla etkin, sistematik ve hedefe yönelik bir etkileşim kurarak; eğitim, araştırma ve benzeri konularda paydaşların fikirlerine başvurmak.
 3. İç Paydaşların düşüncelerini; toplantılar, görüşmeler, anketler gibi çeşitli yöntemler kullanarak belirlemek.
 4. İç Paydaşlardan alınan görüşler neticesinde, bölümün güçlü, zayıf yönlerini belirlemek; edinilen sonuçları ilgili komisyonlarla paylaşmak.

DIŞ PAYDAŞLAR KOMİSYONU

 1. Üniversite birimlerinin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektördeki; kurum, kuruluş, meslek odaları ve mezunlar ile iletişim halinde olarak Dış Paydaşlar/Danışma Kurulunu belirlemek.
 2. Dış paydaşları, duyurular ve toplantılar (çevrimiçi/yüzyüze) ile bilgilendirerek etkileşim sağlamak.
 3. Dış Paydaşlarla etkin, sistematik ve hedefe yönelik bir etkileşim kurarak; eğitim, araştırma ve benzeri konularda paydaşların fikirlerine başvurmak.
 4. Dış Paydaşların düşüncelerini; toplantılar, görüşmeler, anketler gibi çeşitli yöntemler kullanarak belirlemek.
 5. Dış Paydaşlardan alınan görüşler neticesinde, bölümün güçlü, zayıf yönlerini belirlemek; edinilen sonuçları ilgili komisyonlarla paylaşmak.